torsdag 24. mai 2012

Lærerhverdag #30 - læreplaner og minstekrav

Lærerplanrevisjoner i mange fag er på veg, og sårt tiltrengt. Det er en relativt utbredt oppfatning at det er for mange mål i mange fag, noe som går på bekostning av dybde og tilpasning. Et eksempel: samfunnsfag vg1 har 84 årstimer, ca. 3x45 minutter i uka. På den tiden skal følgende 60 (seksti)(!) mål bearbeides, læres og vurderes:

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
 • definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg
 • forklare kvifor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturar 
 • diskutere kvifor kjønnsrollene endrar seg over tid
 • rekne ut inntekter, planleggje pengeforbruk i ein familie ved å bruke ulike verktøy
 • vurdere korleis sparing og låneopptak påverkar personleg økonomi
 • drøfte rettane ein har som forbrukar
 • diskutere forbrukaren sitt etiske ansvar
 • gjere greie for endringar i familie- og samlivsformer
 • gjere greie for økonomiske og juridiske sider ved å gå inn i eit samliv 
 • diskutere følgjer av samlivsbrot
 • bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg
 • grunngje kvifor samfunnet straffar
 • gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast
 • definere omgrepa levestandard og livskvalitet
 • gjere greie for årsaker til at levestandarden i Noreg har auka
 • diskutere om auken har ført til betre livskvalitet
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon om ulike yrker
 • diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
 • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
 • gjere greie for årsaker til arbeidsløyse  
 • drøfte måtar å redusere arbeidsløysa på
 • diskutere noen etiske problemstillingar knytte til arbeidslivet
 • gjere greie for organisasjonane sin plass i det norske arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønn og arbeidsvilkår
 • vurdere utfordringar ved å etablere ei bedrift
 • trekkje ut hovudlinene i resultat- og balanserekneskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy
 • gjere greie for korleis ein sjølv kan vere med i og påverke det politiske systemet gjennom bruk av ulike kanalar for påverknad 
 • kunne gjere greie for ulike utfordringar for demokratiet
 • diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar
 • gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg 
 • drøfte fleirtalsdemokratiet i forhold til urfolk og minoritetar
 • identifisere grunnleggjande skilnader mellom dei politiske partia i Noreg 
 • argumentere frå ulike politiske ståstader
 • gjere greie for sentrale kjenneteikn ved norsk økonomisk politikk
 • diskutere hovudprinsippa for den norske velferdsstaten og dei utfordringane den står overfor
 • definere omgrepet kultur 
 • gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
 • presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag
 • reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
 • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg 
 • drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
 • forklare kvifor fordommar oppstår 
 • diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
 • gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur
 • definere omgrepet makt
 • gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • forklare omgrepet globalisering 
 • vurdere ulike konsekvensar av globalisering
 • gje døme på internasjonalt samarbeid 
 • beskrive Noreg som internasjonal aktør
 • gjere greie for FNs arbeid med fred og menneskerettar 
 • forklare FNs rolle i det internasjonale arbeidet for urfolk
 • gjere greie for EU sine mål og styringsorgan 
 • diskutere Noreg sitt forhold til EU
 • bruke digitale verktøy til å finne døme på ulike typar konfliktar i verda 
 • presentere ein aktuell internasjonal konflikt og forslag til å løyse konflikten
 • gjere greie for årsaker til at somme land er fattige og somme rike 
 • drøfte tiltak for å redusere fattigdom i verda
 • gjere greie for kva som kjenneteiknar internasjonal terrorisme 
 • reflektere over årsaker til terrorisme
 • diskutere samanhengen mellom økonomisk vekst, miljø og berekraftig utvikling
Jeg skal ikke bruke tid på å kommentere det åpenbart håpløse i forholdet mellom en slik liste og det tilgjengelige timetallet. 

Det jeg egentlig ville skrive om, var det åpenbare behovet for en nasjonal beskrivelse av minimumskompetansen i de ulike fagene, både når det gjelder bredde og dybde. Det vil si: 
a) Hva er det elevene må kunne i for eksempel samfunnsfag eller helsefag for å få bestått?
b) Hvor mange mål må elevene ha vist kompetanse i for å kunne bestå faget?

Er det slik at alle målene er like viktige? Er all kompetanse like viktig i fagene? Bør det være opp til den enkelte skole å vurdere hva minimumskravet for studiekompetanse er? Bør den enkelte skole få bestemme hvilke og hvor mange mål eleven må ha vist kompetanse i, for å få bestått fra vg2 yrkesfag? 

Et eksempel: kan en få bestått i helsefagarbeiderfaget på Vg3 uten å ha (vist) tilstrekkelig kompetanse i dette målet?

 • utføre førstehjelp og følge rutiner for varslingHjelper det da at eleven har vist god kompetanse i for eksempel
 • 
veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler
Jeg mener vi bør skille mellom avgjørende kompetanse og annen kompetanse. Læreplanen burde definere et "gulv", et nivå som er minimum for å få bestått i faget. Dette kan ikke være opp til den enkelte skole/lærer. Det er mangelen på et slikt gulv som blant annet er medvirkende til at en del elever går ute av ungdomsskolen uten grunnleggende ferdigheter i lesing og regning - og ut av vgs uten det samme. 
Hvis noen mål i læreplanen var "rødmerkede", ville det signalisere at de er nødvendige for å kunne bestå faget. For eksempel markeres det at 
 • å 
bruke lesestrategier variert og fleksibelt i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa
er 


viktigere enn 
 • å kunne
gjøre rede for noen kjennetegn ved hovedgrupper av norske talemål

Hvis man i tillegg kunne kutte litt i skogen av mål, slik at man på hvert nivå opplever å ha tid og mulighet til å sikre at alle elevene har nådd viktig kompetanse. Mer om dette her 

4 kommentarer:

 1. Hvit skrift på bloggen er en dealbreaker for meg, det gjør den vanskelig å lese, og du forsvinner raskt ut av min blogg leser selv om jeg mener du har mye bra å si, men hvis jeg må klikke meg inn på siden lar jeg heller være å lese...

  SvarSlett
 2. Hei Silje. Takk for tilbakemelding - du er sikkert ikke alene om å foretrekke svart på hvitt! Jeg har ikke tenkt over at det kunne være vanskeligere å lese, så fargevalget har vært basert utelukkende på designpreferanser. Lesevennlighet er viktig, så jeg har endret fargevalget, om du ser :-)

  SvarSlett
 3. ... og jeg er du har kastet deg ut i noe jeg kjenner igjen i, nemlig ambisiøse læreplaner.

  84 - 60 = 24

  Du har jo 24 timer til gode :)

  SvarSlett
 4. Er heilt einig. Når det er den samla kompetansen av kompetansemåla som skal telje, vert alt like viktig - og like umuleg.

  SvarSlett