onsdag 26. november 2014

VfL #5 - Bare krøll

(Gjestepost av Camilla Hagevold - @chagevold - takk for bidraget!)

Denne aktiviteten kan brukes ved starten eller slutten av en undervisningsøkt, men bruker du den på slutten, så beregn et par minutter til opprydning.

Elevene får hver sin lille lapp (ikke for liten!) der de skal svare på en oppgave som gis av lærer. Det kan være 
 • betydningen av et begrep
 • en oversettelse
 • en matteoppgave
 • en setning som skal analyseres 

- eller en hvilken som helst annen oppgave som kan løses skriftlig og på kort tid. Når elevene har skrevet svaret sitt krøller de lappen sammen og kaster den et sted i klasserommet (Eventuelt kan de brette papirfly - kanskje det til og med er det som skal vurderes?)

Deretter kan en ha forskjellige varianter; en elev kan plukke opp en tilfeldig lapp som leses opp og vurderes av hele klassen, eller eleven som plukket den opp, eller elevene kan to og to eller i grupper plukke opp og vurdere svarene på tilfeldige lapper fra gulvet - her er mulighetene mange!

Tidsbruk:
Forberedelse: Noen minutter til å klippe opp lapper
Gjennomføring: 5-10 minutter

Etterarbeid: Litt tid til å rydde hvis du ikke har snille elever


tirsdag 25. november 2014

VfL #4 - Likert-skala

Likert-skalaer er velkjent fra statistikken. Enkelt forklart er det en gradert skala der f.eks. svar kan innplasseres. En vanlig variant går fra 1 til 5, f.eks. 1= i svært liten grad, 2=i liten grad, 3=nøytral, 4=i stor grad, 5=i svært stor grad. Slike skalaer kan brukes på mange ulike måter, for eksempel på spørreskjemaer på papir eller i digitalt format. En kan be elevene ta stilling til påstander, vurdere kvalitet, eller vurdere hvor viktig eller uviktig noe er.

I varianten jeg beskriver her, bruker vi klasserommet som grunnlag for å skaffe informasjon om elevenes forståelse av eller kunnskap om noe. Læreren velger hvor mange punkter det skal være i graderingen. Jeg bruker ofte 3 eller 4. 3 er enklere, 4 gjør det umulig å være nøytral.

I varianten med 4 deler jeg inn klasserommet eller et annet område inn i fire punkter lange sen imaginær akse. Det enkleste er å ha fire ark med tekst på, som kan henges opp, for eksempel "helt galt", "litt galt", "litt rett" og "helt rett". Med dem på plass, ber jeg elevene ta stilling til påstander, fakte(?)setninger osv ved å gå til det punktet på skalaen som passer med deres mening. Med alle vel på plass, ber jeg dem forklare for en annen på samme sted på skalaen, hvorfor de valgte å gå dit. Etter et minutt går jeg til de ulike punktene og "intervjuer" noen av dem - jeg velger bevisst dem jeg ser/hører har gode innspill.

Noen ganger gir jeg spørmål/påstander som jeg senere kan justere ved å gi tilleggsopplysninger for å øke kompleksiteten med nyanser. Da er det interessant å observer om noen flytter seg, og ta opp det i nye intervju.

Fordelen med oppgaven er at alle må/vil delta, alle tar fysisk stilling til det jeg spør om, alle føler seg involvert, og det er lettere å få alle i tale fordi de har andre rundt seg som beviselig er enig med dem. Alt dette gir meg dessuten verdifull informasjon om hva elevene mener/kan, om en del sosiale relasjoner (hvem følger hvem) og elevene blir kjent med hverandre. Og ikke minst: elevene får røre på seg!

Tidsbruk:
Forberedelse lærer: 5 min
Gjennomføring elever: 5-30 min
Etterarbeid lærer: 5 min til å notere observasjoner

Videre lesning:

VfL #3 - Mitt favoritt-nei

Beskrivelse:
Denne metoden har to hovedformål: å avdekke hva elevene kan og å understreke at det å gjøre feil er en nødvendig del av læring, og faktisk positivt i mange sammenhenger. Det passer godt å gjennomføre dette i starten av en økt, selv om det er mulig også i løpet av økta. Læreren gir elevene en oppgave på (den interaktive) tavla og en lapp hver. Oppgaven er gjerne knyttet til noe elevene skal kunne, og skal ikke ta mer enn maks noen få minutter å løse.
Lærerem samler inn elevenes svar og har klart noe elevene kan begynne med på egen hånd mens læreren raskt ser gjennom svarene og - og her ligger nøkkelen til navnet på metoden - plukker ut 2-3 svar som har interessante feil i seg, feil som er vanlige eller som avdekker en viktig misforståelse. Disse svarere løftes så fram i plenum som noe positivt alle kan lære av når læreren går gjennom dem sammen med klassen.
Det er kanskje enklest å tenke seg oppgaver innen fag som bruker løsningsalgoritmer (matte, kjemi osv), men det er fullt mulig å bruke den også i andre fag, bl.a.:

 • Oversettinger
 • Sette i rekkefølge
 • Definisjoner
 • Sekvenser

Jeg liker veldig godt at denne metoden oppmunterer til å prøve på ting en ikke kan, og at feil er noe positivt. I tillegg er det en flott måte å fange opp misforståelser på. I gjennomgangen understrekes det som er gjort rett i elevsvarene i tillegg til å peke på det som er blitt feil. Se videoen for detaljer om gjennomføringen.


Tidsbruk:
Forberedelse lærer: 5 min
Gjennomføring elever: 5 min
Etterarbeid lærer: 5 min + ca 10 min i plenum

Video:


Videre lesning:
http://www.rundesroom.com/2014/01/something-new-for-my-math-class.html

mandag 24. november 2014

VfL #2 - GOSSE

Beskrivelse:
Denne teknikken kan brukes i starten av en ny økt for å avdekke hva elevene kan fra forrige økt. Strategien kan inngå i det gunsitge kognitive prinsippet spaced repetition. Metodikken innebærer at elevene bruker to minutter på å gjenta (G) og liste opp de viktigste ideene fra forrige time. Deretter bruker de to minutter på å oppsummere (O) disse to punktene i en setning, og skriver et spørsmål (S) om temaet de ønsker å få besvart. Videre skal de peke på en sammenheng (S) mellom disse ideene/dette innholdet og temaet som helhet/andre emner i faget. Til slutt kan du be dem evaluere (E) noe knyttet til dette: forrige økt, undervisningen som helhet, egen innsats, læringsmiljøet etc.

Det er mulig å gjennomføre alle delene i par eller gå over til par etter hvert. GOSSE kan gjøres muntlig eller skriftlig, men det er enklest for læreren å følge opp og eventuelt samle inn elevenes tanker hvis de er skriftliggjort. Det er verdt å merke seg at dette er en type vurdering for læring som tar en del tid i klasserommet, og som kan generere en del informasjon. Det kan være aktuelt å bruke bare deler av aktiviteten, oppsummere den i plenum eller samle inn elevenes tanker digitalt (i læringsplatformen, med google skjema etc.) for raskere bearbeidelse. Den kan også brukes i etterkant av flere undervisningsøkter om samme tema/mål.

Tidsbruk:
Forberedelse lærer: 5 min
Gjennomføring elever: 10 min
Etterarbeid lærer: 10-30 min gruppevis/i plenum i klasserommet eller gjennomlesing etter økta.

Video (fra 2:22):

5min - Three More Classroom Assessment Techniques from FaCIT Media on Vimeo.

Videre lesning:
Mal: http://peerobservationprogram.wikispaces.com/file/detail/Formative+Assessment+Tools+-+RSQC2.doc
http://my.brainshark.com/PIDP3230InformalAssessmentStrategy-267014445

VfL #1 - Utgangsbillett

Kanskje den enkleste måten å kartlegget læringsutbyttet i en time på, er utgangsbilletten. Mot slutten av økta, still et spørsmål eller gi en oppgave som elevene kan besvare eller løse på et par minutter, og som avdekker hva eleven har forstått av viktige læringsmål den timen. Eleven leverer sin "billett", enten den er en fysisk lapp eller en digital en, på vei ut av klasserommet og lærerene sjekker raskt resultatet. Informasjonen det gir, brukes til å justere eller tilpasse det videre læringsarbeidet.

Noen eksempler på spørsmål:

 • Løs og vis utregnignen av stykket 4x+2=10
 • Sett følgende ord i alfabetisk rekkefølge: ... ... ... ...
 • Gi et eksempel på hvordan ...
 • Vis hvilke ordklasser ordene i denne setningen tilhører: ... ... ... ...
 • Oversett disse ordene til engelsk: ... ... ... ...
 • Gi tre eksempler på metaforer: ... ... ... ...
 • Les dette problemet og fortell meg hva du ville gjort først for å løse det.
 • Se på denne utregningen og forklar hvor feilen i den er.
 • Løs den kjemiske lingningen på tavla.
 • Plasser disse fem hendelsene i rett kronologisk rekkefølge.
 • Vis hvordan kommunikasjonsmodellen ser ut. 
 • Fyll inn de tomme punktene i dette tankekartet.


Her er en video som demonsterer bruken.


Mer å lese:
http://www.edutopia.org/blog/formative-assessment-exit-slip-rebecca-alber
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/oct12/vol70/num02/The-Many-Uses-of-Exit-Slips.aspx

VFL - Ny bloggserie

Etter en del lange innlegg om store tema, fikk jeg lyst til å starte en ny, litt ukomplisert bloggserie med konkrete klasseromstips. Framover kommer jeg til å presentere ulike Vurdering for Læring - VfL-teknikker som kan brukes i klasserommet for å finnet ut hvor elevene står i læringen. Noen av dem vil være kjente, andre kanskje mindre kjente. Serien er kanskje mest for nye lærere, som støtte i utviklingene av egen klasseromspraksis, men også til mer erfarne lærere som ønsker å utvide verktøykassa si i klasserommet. Målet er å legge ut 4-5 teknikker pr. uke.