mandag 24. november 2014

VfL #2 - GOSSE

Beskrivelse:
Denne teknikken kan brukes i starten av en ny økt for å avdekke hva elevene kan fra forrige økt. Strategien kan inngå i det gunsitge kognitive prinsippet spaced repetition. Metodikken innebærer at elevene bruker to minutter på å gjenta (G) og liste opp de viktigste ideene fra forrige time. Deretter bruker de to minutter på å oppsummere (O) disse to punktene i en setning, og skriver et spørsmål (S) om temaet de ønsker å få besvart. Videre skal de peke på en sammenheng (S) mellom disse ideene/dette innholdet og temaet som helhet/andre emner i faget. Til slutt kan du be dem evaluere (E) noe knyttet til dette: forrige økt, undervisningen som helhet, egen innsats, læringsmiljøet etc.

Det er mulig å gjennomføre alle delene i par eller gå over til par etter hvert. GOSSE kan gjøres muntlig eller skriftlig, men det er enklest for læreren å følge opp og eventuelt samle inn elevenes tanker hvis de er skriftliggjort. Det er verdt å merke seg at dette er en type vurdering for læring som tar en del tid i klasserommet, og som kan generere en del informasjon. Det kan være aktuelt å bruke bare deler av aktiviteten, oppsummere den i plenum eller samle inn elevenes tanker digitalt (i læringsplatformen, med google skjema etc.) for raskere bearbeidelse. Den kan også brukes i etterkant av flere undervisningsøkter om samme tema/mål.

Tidsbruk:
Forberedelse lærer: 5 min
Gjennomføring elever: 10 min
Etterarbeid lærer: 10-30 min gruppevis/i plenum i klasserommet eller gjennomlesing etter økta.

Video (fra 2:22):

5min - Three More Classroom Assessment Techniques from FaCIT Media on Vimeo.

Videre lesning:
Mal: http://peerobservationprogram.wikispaces.com/file/detail/Formative+Assessment+Tools+-+RSQC2.doc
http://my.brainshark.com/PIDP3230InformalAssessmentStrategy-267014445

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar